Arbeidsmiljøloven har til formål å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet. Den skal også legge til rette for at arbeidet skal tilpasses den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon.

Arbeidstakere har et sterkt vern her i Norge, men det er viktig å være klar over både sine rettigheter og plikter når en konflikt oppstår. Lokaladvokaten.no kan hjelpe deg i følgende situasjoner:

Oppsigelse

Arbeidsmiljølovens regler om oppsigelse gjelder for de fleste arbeidstakere. En oppsigelse må inneholde visse formkrav for å være gyldig. Den må bl.a. være skriftlig, enten den kommer fra arbeidsgiver eller arbeidstaker. Oppsigelsen må være saklig begrunnet når den kommer fra arbeidsgiver, og den må opplyse om visse rettigheter som arbeidstakeren har. Oppsigelsen begynner ikke å gjelde før den kommer frem til enten arbeidstaker eller arbeidsgiver.

Om en arbeidstaker mener at oppsigelsen ikke er gyldig, har han flere rettigheter. Man kan kreve forhandligner med arbeidsgiver, og man kan som hovedregel kreve å få bli sittende i stillingen så lenge tvisten pågår. Her er det imidlertid viktig å vite at det foreligger flere tidsfrister som må overholders også av arbeidstaker dersom han skal kunne påberope seg disse rettighetene.

Hvis arbeidsgiver og arbeidstaker etter forhandlinger ikke kommer til enighet, kan man reise søksmål. Fristene for å reise søksmål er forskjellig etter som det kreves å få bli sittende i stillingen, eller hvor man bare krever erstatning.

Dersom arbeidstaker krever å få sitte i stillingen når saken pågår, kan arbeidsgiveren be om rettens kjennelse for at arbeidstakeren skal fratre innen dom er avsagt.

Endringsoppsigelse

En endringsoppsigelse er en oppsigelse av en tidligere arbeidsavtale, men hvor man blir tilbudt en ny avtale på nye betingelser.

I utgangspunktet kan ikke en arbeidsgiver ensidig endre en arbeidsavtale med arbeidstaker.

Arbeidsgiver er likevel gitt et unntak gjennom den såkalte styringsretten. Mindre endringer i arbeidsavtalen vil en arbeidsgiver altså kunne bestemme

Før en endringsoppsigelse finner sted, må imidlertid saken diskuteres med arbeidstaker og eventuelt tillitsvalgte.

Dersom arbeidstaker ikke godtar endringen, kan han velge å gå til sak mot arbeidsgiver eller å avslutte arbeidsforholdet.

Dersom man velger å gå til sak, gjelder de samme regler om forhandlinger og søksmålsfrister m.v. som ved vanlig oppsigelse.

Permittering

Permittering innebærer at arbeidstakeren er midlertidig helt eller delvis løst fra sin arbeidsplikt på grunn av innskrenkning i driften eller arbeidsstans bestemt av arbeidsgiver (eventuelt i samarbeid med arbeidstakerorganisasjonene).

Arbeidsforholdet består i permitteringsperioden, og arbeidstaker har både rett og plikt til å gå tilbake i jobb når denne opphører.

De ansatte skal som hovedregel ha varsel innen gitte frister om permitteringen før permitteringen trer i kraft og det skal opplyses om årsaken m.v.

Midlertidige ansettelser

Hovedregelen er at arbeidstakere skal ansettes fast, og uten tidsbegrensning. Det er bare i visse lovbestemte tilfeller man kan ansette folk midlertidig. 

Avskjedigelse

En arbeidsgiver kan bare avskjedige en arbeidstaker med påbud om øyeblikkelig fratreden, dersom arbeidstakeren har gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.

Arbeidsretten inneholder mange plikter, formkrav og rettigheter for både en arbeidstaker og arbeidsgiver. Lokaladvokaten.no bistår både småbedrifter og arbeidstakere i tvister som måtte ha oppstått. Er du usikker på om en arbeidsavtale, oppsigelse, avskjedigelse eller permittering tilfredsstiller lovens krav, så ta kontakt nå og vi vil kunne hjelpe deg.