Helserett

Hovedprinsippene i helseretten er:

  • pasientrettighetene
  • retten til å få helsehjelp,
  • kravet om at behandlingen skal være forsvarlig,
  • helsearbeidernes taushetsplikt og
  • styringsretten i helsevesenet

Helserett omhandler rettsregler knyttet til sykdom og helse. Lokaladvokaten.no legger stor vekt på rettighetsbegrepet, herunder pasienters rett til helsetjenester, og kravet til forsvarlighet og andre krav til helsepersonells yrkesutøvelse. Lokaladvokaten.no har gode kunnskaper om det offentlige helsevesenet, om helsearbeidernes rettsstilling, og om pasientenes rettigheter, herunder om rett til forsvarlig helsehjelp, selvbestemmelsesrett, krav på integritet og vern ved tvangsbehandling.
Felles for disse temaene er at de fokuserer på pasientenes og helsearbeidernes rettsstilling. Lokaladvokaten.no leverer tjenester innen de fleste områder av helseretten.

Lokaladvokaten.no har god kjennskap til saker som omhandler hjemmesykepleie, helsetilbud i hjemmet, innsyn i journal, osv.

Lokaladvokaten.no kan bistå i saker som gjelder deg selv eller at du har behov for bistand i kraft av å være pårørende.

Trygd

Trygdelovgivningen og rettigheter etter denne er selve kjernen av vårt velferdssamfunn. Trygderett regulerer mange forhold gjennom hele livet fra fødsel til død. De fleste har et forhold til trygdesystemet, som for eksempel. Gjennom fødselspenger, barnetrygd, barnebidrag, stønad til enslige forsørgere, dagpenger ved arbeidsløshet, ytelser ved sykdom og alderspensjon.
NAV håndterer spørsmål knyttet opp mot trygdespørsmål, men det kan i enkelte situasjoner være vanskelig å nå frem i det omfattende systemet.

Lokaladvokaten kan bistå med saker fra søknadstidspunktet, klager og anker samt søksmål i trygdesaker. Lokaladvokaten har god trygdefaglig kompetanse, og Lokaladvokaten har god kjennskap til hvordan forvaltningen jobber. Målet til Lokaladvokaten er å bistå i saker slik at klienter oppnår det de har krav på gjennom regelverket.
Lokaladvokaten kan også bistå i saker som gjelder krav om tilbakebetaling av trygdeytelser.

Ta kontakt med Lokaladvokaten.no for bistand i trygdesaker. I trygdesaker vil kan man ha krav på fri rettshjelp dersom man fyller vilkårene for det, og ved søksmål kan rettshjelpsforsikring for eksempel gjennom innboforsikring kunne benyttes.

Sosialrett

Hovedprinsippene i sosialretten er:

  1. Økonomiske ytelser og
  2. Ikke økonomiske ytelser

Økonomiske ytelser

Personer som ikke har mulighet til å forsørge seg selv, kan etter nærmere bestemte regler få støtte gjennom sosialstønad/sosialhjelp. Lokaladvokaten.no har god kunnskap om regelverket og kan bistå hele veien i slike saker, fra søknad til endelig vedtak foreligger samt eventuell klage til fylkesmannen

Ikke økonomiske ytelser

I praksis er dette sosiale tjenester, slik som praktisk bistand i hjemmet, hjemmetjenester/hjemmehjelp, støttekontakt, avlastning, institusjoner/heldøgnsomsorgstjenester og omsorgslønn. For personer som ikke lenger klarer dagliglivets gjøremål, kan det være vanskelig å nå frem i det offentlige systemet, og Lokaladvokaten.no kan tilby bistand under hele prosessen. Ofte viser det seg at pårørende eller den hjelpetrengende ikke når frem eller ikke klarer å skaffe seg oversikt over hvilke rettigheter og muligheter som ligger i hjelpeapparatet. Se også helserett.

Er du usikker på om du har rett til sosialhjelp?

Ta kontakt med ditt lokale sosialkontor som har utvidet informasjonsplikt og ta kontakt med Lokaladvokaten.no dersom du ikke får den støtte/hjelp du mener å ha behov for. Lokaladvokaten.no kan gi råd og veiledning for den som av ulike grunner er i en vanskelig livssituasjon og kan bistå på en effektiv måte i kontakten mellom forvaltningsorganet i kommunen/staten.