Lokaladvokaten.no har lang erfaring med de fleste type tvister som kan oppstå i forbindelse med det å eie en eiendom. Vi kan derfor hjelpe deg med dine rettigheter dersom det skulle oppstå en tvist. Dette gjelder både med hensyn til offentligrettslige krav som man kan bli møtt med, og krav fra andre privatpersoner hva enten det gjelder naboer, odelsrett, servitutter, hevd eller andre såkalte tingsrettslige problemer.

De fleste typer eiendomstvister i dag, knytter seg imidlertid til hvor man har kjøpt eller solgt en eiendom. Uenighetene dreier seg da om hvorvidt eiendommen har de egenskaper som man trodde den hadde da man la inngikk kjøpskontrakten.

For de fleste av oss er kjøp og salg av bolig eller fritidseiendommer de største økonomiske investeringene vi gjør. Dersom eiendommen du har kjøpt eller solgt viser seg å ha feil og mangler, kan det økonomiske tapet fort utgjøre store verdier.

De fleste eiendommer selges i dag med forbeholdet "as is" i kontrakten. Det vil i si at eiendommen faktisk blir solgt slik som sånn den er, og med de feil og mangler den eventuelt måtte ha på salgstidspunktet. Dette fordi en eiendom i likhet med andre brukte objekter kan inneholde feil og mangler som selv selger ikke var klar over. Årsaken kan være alder og vanlig slitasje, eller en annen skjult mangel. Det er med andre ord en risiko å overta en brukt bolig.

Men, da en slik regel uten modifikasjoner fort kunne ha ført galt av sted, har lovgiver bestemt at selv om man kjøper en brukt eiendom, skal du ha vern mot å kjøpe "katta i sekken". Reglene er derfor slik at selger er ilagt en opplysningsplikt om eiendommen. For det første må de opplysninger som selger gir om eiendommen være korrekte, og for det andre kan en selger ikke holde tilbake negative opplysninger om eiendommen. 

En kjøper har rettigheter, men også plikter. Kjøper er etter loven pålagt en undersøkelsesplikt. Mangler som for eksempel var synelig for deg på visning, kan du for eksempel ikke kreve prisavslag, erstatning eller hevning for.

Dette vil i praksis si at du som kjøper kun kan kreve prisavslag, erstatning og i de verste tilfellene hevning av kjøp, i de tilfeller hvor eiendommen fremstår i vesentlig dårligere stand enn det du kunne forvente når du kjøpte eiendommen, eller at selger har gitt feil eller holdt tilbake opplysninger om eiendommen.

Dersom du som kjøper mener at eiendommen avviker fra det du trodde du kjøpte, har du også en plikt til å reklamere innen forholdsvis kort tid. Dette vil i praksis si ca innen 3 måneder etter du oppdaget eller burde ha oppdaget feilen ved eiendommen.

Selger har som hovedregel rett til å utbedre den feilen som man finner, så det er derfor viktig at man ikke starter å utbedre feilen før selgeren har fått tatt stilling til kravet. Gjør man det, vil kravet mot selger som regel være tapt.

Selger vil ofte ha tegnet en eierskifteforsikring i forbindelse med salget. Det er da viktig å vite at det er selger som er forsikret og ikke kjøper. Forsikringsselskapet vil i disse tilfellene tre inn i selgers sted og føre saken på hans vegne. Lokaladvokaten.no bistår deg gjerne i slike saker. 

Lokaladvokaten.no bistår både kjøpere og selgere med å vurdere hvorvidt det foreligger en mangel ved eiendommen eller ikke. Ta kontakt for nærmere informasjon.