Psykisk helsevern omfatter de tilbud som gis gjennom spesialisthelsetjenesten til personer med mentale lidelser.

Psykisk helsevern innebærer enten frivillig eller tvungen behandling. Personer over 16 år kan tas under frivillig psykisk helsevern på grunnlag av eget samtykke.

Kontrollkommisjonen, som er et offentlig organ innenfor psykisk helsevern har til oppgave å føre kontroll med tvangsinnleggelser, utskrivninger og ellers den kontroll som de finner nødvendig for de sykes velferd.

Psykisk helsevern omfatter de tilbud som gis til personer med mentale lidelser. Psykisk helsevern er enten frivillig eller tvunget. Kontrollkommisjonen fører tilsyn med forholdene for pasienter under det psykiske helsevern er tilfredsstillende. Pasienten kan klage til Kontrollkommisjonen på forhold de mener er uriktige.

Vi har bred erfaring innenfor psykisk helsevern, og prosederer jevnlig for Kontrollkommisjonen.

Vi bistår bl.a. ved:

 • Innleggelse på sykehuset uten pasientens samtykke
 • Vedtak om videre undersøkelse eller observasjon
 • Overlegens nektelse av å ta imot en pasient som er begjært tvangsinnlagt
 • Vedtak om skjerming
 • Vedtak om restriksjoner i forbindelse med omverdenen
 • Vedtak om undersøkelse av rom og eiendeler og kroppsvisitasjon
 • Vedtak om beslag
 • Vedtak om bruk av tvangsmidler
 • Overlegens nektelse av å skrive ut en pasient
 • Overlegens beslutning om å sette vilkår for en frivillig innleggelse
 • Overlegens beslutning om å skrive ut en pasient
 • Forlengelse av tvungent psykisk helsevern utover 1 år
 • Vedtak om overføring til annen institusjon
 • Vedtak om tvangsmedisinering
 • Ta kontakt for en uforpliktende samtale.