Advokatene i Lokaladvokaten,no har lang erfaring som bistandsadvokater og gjør vårt ytterste for å ivareta fornærmedes interesser, både de menneskelige og materielle. Vår erfaring gjør at vi derfor har god kjennskap til de mange vanskelige situasjoner som ofre kan være i og hva som kan være nødvendig i den enkelte sak.

Den som er offer for visse typer straffbare handlinger har rett til å få oppnevnt bistandsadvokat. Reglene for hvem som kan få oppnevnt bistandsadvokat ble utvidet i 2008 og omfatter for tiden følgende områder:

  • ofre for seksuelle overgrep
  • ofre for mishandling eller overgrep fra nærstående
  • ofre for alvorlig og grov vold
  • ofre for tvangsekteskap
  • etterlatte i drapssaker
  • ved rettslig behandling av besøksforbud i eget hjem 
  • ved rettslig behandling av besøksforbud på grunnlag av mishandling eller vold fra nærstående

Ta kontakt med Lokaladvokaten.no for en uforpliktende vurdering av om du kan ha rett til å få oppnevnt bistandsadvokat.

Som bistandsadvokat bistår vi også med å søke voldsoffererstatning.

Voldsoffererstatning

Når har du rett til voldsoffererstatning?

I henhold til voldsoffererstatningsloven vil den som er påført en personskade som følge av en forsettelig legemskrenking eller en annen straffbar handling som har preg av vold eller tvang, kunne ha krav på voldsoffererstatning fra staten. Det samme gjelder etterlatte etter et voldsoffer. Det er i utgangspunktet et vilkår for rett til voldsoffererstatning etter loven at den skadevoldende handling har funnet sted i Norge etter 01.07.01.

Hva kan du kreve erstattet?

Etter loven vil du som voldsoffer kunne kreve menerstatning, erstatning for påførte og fremtidige ekstrautgifter og erstatning for lidt og fremtidig inntektstap. I enkelte tilfelle vil det i tillegg være grunnlag for å kreve oppreisningserstatning. Etterlatte etter voldsofre vil kunne kreve erstatning for tap av forsørger, dersom de på tidspunktet for dødsfallet helt eller delvis ble forsørget av avdøde. Også etterlatte vil i særlige tilfelle kunne kreve oppreisning. Samlet voldsoffererstatning vil imidlertid være begrenset avhengig av folketrygdens grunnbeløp.

Frist for å søke erstatning

Voldsoffererstatning tilkjennes etter søknad på eget skjema til kontoret for voldsoffererstatning. Søknaden må som hovedregel være fremsatt innen 3 år fra skadedato.

Dersom du har vært utsatt for en straffbar handling forut for 01.07.01, vil du ikke ha krav på erstatning etter voldsoffererstatningsloven. Du vil imidlertid kunne søke erstatning i henhold til "Forskrifter om erstatning fra staten for personskade voldt ved straffbar handling" av 1981. Erstatning etter disse forskriftene kan tilkjennes etter en rimelighetsvurdering med inntil kr. 200.000,-.

Ta kontakt med Lokaladvokaten.no i dag, og vi vil hjelpe deg med finne frem hvor, og på hvilket grunnlag du kan fremme ditt krav.