"Familie" er i dag et vidt begrep, som favner ekteskap, samboerskap og partnerskap, med eller uten barn. Partnerskap har i dag samme rettsvirkning som ekteskapet, med unntak av retten til å adoptere barn. For samboere gjelder andre, og mindre omfattende regler.

Samboere

Økonomisk sett forblir samboere to selvstendige individer. Samboere har etter lov ingen økonomiske forpliktelser overfor hverandre.
Statistisk sett er risikoen for brudd blant samboere, med og uten barn, vesentlig høyere enn for gifte. Det er derfor vel så viktig for samboere å planlegge det økonomiske forholdet seg imellom for eksempel gjennom samboerkontrakter og testament. Lokaladvokaten.no kan bistå med råd samt oppsett av samboerkontrakter og testament.

Deling ved samlivsbrudd

Samboere tar med seg de eiendeler de er eneeier av ut av samboerskapet, samt den forholdsmessige del av det de eier sammen. Skal eiendelene fordeles på en annen måte, må dette avtales i en samboeravtale. Økonomien blir gjerne mer sammenblandet jo lengre man bor sammen. Det vil da reises flere spørsmål rundt den økonomiske fordelingen ved et eventuelt brudd. En samboeravtale som oppdateres jevnlig, vil forenkle dette. Lokaladvokaten.no kan bistå i slike saker.

Ektefeller/partnere

Det er ekteskapsloven som regulerer formuesforholdet mellom ektefeller/partnere.

Ekteskap/partnerskap og samboerskap kan opphøre på to måter - ved samlivsbrudd eller ved dødsfall. Ektefeller/partnere kan avtale seg imellom hvordan formuen skal deles ved brudd og dødsfall. Ektefeller må opprette en ektepakt (testament), som må fylle visse formkrav, bl.a. skal den være skriftlig, og være underskrevet av vitner. For å oppnå rettsvern overfor kreditorer, må ektepakten i tillegg tinglyses. Lokaladvokaten.no hjelper deg med dette. 

Formuesfordeling i live

Ektefeller/partnere som ikke har avtalt noe annet, har såkalt felleseie. Ektefellenes samlede formuer skal som utgangspunkt deles likt etter at det er gjort fradrag for gjeld. Er ektefellene sammen ansvarlig for gjeld, kan hver gjøre fradrag for den delen som faller på ham eller henne etter forholdet mellom ektefellene. En ektefelle som bare har formue som er felleseie, og som ikke holder midler utenfor delingen etter reglene om skjevdeling, kan i sin del fullt ut gjøre fradrag for den gjelden han eller hun har.

Reglene om skjevdeling gir en ektefelle rett til å kreve at verdien av formue som klart kan føres tilbake til midler man hadde da ekteskapet ble inngått, eller senere har ervervet ved arv eller gave fra andre enn ektefellen, holdes utenfor delingen. Hovedregelen blir etter dette at det bare er eiendeler som er ervervet under ekteskapet på annen måte enn ved arv og gave, som skal likedeles. Vil retten til å utta midler etter skjevdelingsreglene føre til et åpenbart urimelig resultat, kan den helt eller delvis falle bort. Ved en slik vurderingen skal det særlig legges vekt på ekteskapets varighet og ektefellenes innsats for familien

Alternativet til felleseie, er særeie. Særeie er de midler som ikke skal deles ved skifte. Særeie må avtales mellom ektefellene i en ektepakt. En giver/arvelater kan også bestemme at det som tilfaller en av ektefellene ikke skal deles.

Det er verdt å merke seg at skillet mellom felleseie og særeie hovedsakelig først får betydning ved ekteskapets oppløsning, enten dette skjer ved skilsmisse eller død. Så lenge ekteskapet består, råder og eier hver ektefelle over sitt, og er i realiteten eneeier av sin formue. Alternativet er midler ektefellene erverver i fellesskap, dette går inn i ektefellenes sameie.

Samlivsbrudd og felles barn

Der foreldrene bryter samlivet eller aldri har bodd sammen, er det nødvendig med regler for hvem som i fremtiden skal ha foreldreansvaret, hvem barnet skal bo fast hos, og hvilken samværsrett den andre av foreldrene skal ha.

Samværsrett er rett for den forelder som ikke bor sammen med barnet å få se det. Men det er i like stor grad barnets rett til å se sin forelder. Utgangspunktet er at foreldrene fritt avtaler samværsrettens innhold seg imellom. Om foreldrene ikke blir enige om disse spørsmålene, kan domstolene avgjøre dette. Avgjørelsen vil da basere seg på hva som er best for barnet. Andre kriterier vil være best mulig kontakt med begge foreldre, samt foreldrenes personlige egenskaper.

Lokaladvokaten.no vil kunne bistå deg også i denne type saker.