Forvatningsrett kan omhandle svært ulike temaer, herunder helse- og sosialrett, trygderett, alminnelig forvaltningsrett og klagesaker. Saker mellom borgere og det offentlige og sakene preges i stor grad av felles rettsregler og problemstillinger.

Det er mange lover og forskrifter som relateres til dette rettsområdet, men forvaltningsloven, offentlighetsloven og sivilombudsmannsloven står i sentrum.

Regelverket kan være vanskelig å få oversikt over, og Lokaladvokaten.no kan tilby grundig og god bistand i ulike typer problemstillinger knyttet til den offentlige forvaltning.

Vedrørende advokatkostnader vises det til at forvaltningen kan dekker slike kostnader dersom det er gitt medhold i en klage og klager har blitt bistått av advokat. Denne ordningen skal gjøre det mindre byrdefullt for borgerne å få nødvendig bistand i saker mot offentlige organer. Ta kontakt med Lokaladvokaten.no for nærmere informasjon.